Tuesday, April 6, 2021

ลำดับการปฏิบัติ เพื่ออรหัตตผล

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ลำดับการปฏิบัติ เพื่ออรหัตตผล

       ภิกษุทั้งหลาย!  เราย่อมไม่กล่าวการประสบความพอใจในอรหัตตผล ด้วยการกระทำ อันดับแรกเพียงอันดับเดียว

       ภิกษุทั้งหลาย!  ก็แต่ว่า การประสบความพอใจในอรหัตตผล ย่อมมีได้เพราะการศึกษาโดยลำดับ เพราะการกระทำโดยลำดับ เพราะการปฏิบัติโดยลำดับ

       ภิกษุทั้งหลาย!  ก็การประสบความพอใจในอรหัตตผล ย่อมมีได้ เพราะการศึกษาโดยลำดับ เพราะการกระทำโดยลำดับ เพราะการปฏิบัติโดยลำดับนั้น เป็นอย่างไรเล่า ? 

       ภิกษุทั้งหลาย!  บุรุษบุคคลในกรณีนี้ เป็นผู้มีศรัทธาเกิดขึ้นแล้ว ย่อมเข้าไปหา ( สัปบุรุษ )

       เมื่อเข้าไปหา ย่อมเข้าไปนั่งใกล้

       เมื่อเข้าไปนั่งใกล้ ย่อมเงี่ยโสตลงสดับ

       ผู้เงี่ยโสตลงสดับ ย่อมได้ฟังธรรม

       ครั้นฟังแล้ว ย่อม ทรงจำธรรมไว้

       ย่อมใคร่ครวญพิจารณาซึ่งเนื้อความแห่งธรรมทั้งหลายที่ตนทรงจำไว้

       เมื่อเขาใคร่ครวญพิจารณา ซึ่งเนื้อความแห่งธรรมนั้นอยู่ ธรรมทั้งหลายย่อมทนต่อการเพ่งพิสูจน์

       เมื่อธรรมทนต่อการเพ่งพิสูจน์มีอยู่ ฉันทะ ( ความพอใจ ) ย่อมเกิด

       ผู้เกิดฉันทะแล้ว ย่อมมีอุตสาหะ

       ครั้นมีอุตสาหะแล้ว ย่อมใช้ดุลยพินิจ ( เพื่อหาความจริง )

       ครั้นใช้ดุลยพินิจ ( พบ ) แล้ว ย่อมตั้งตนไว้ในธรรมนั้น

       ผู้มีตนส่งไปแล้วในธรรมนั้นอยู่ ย่อมกระทำให้แจ้งซึ่งบรมสัจจ์ด้วยกายด้วย ย่อมเห็นแจ้งแทงตลอดซึ่งบรมสัจจ์นั้นด้วยปัญญาด้วย 

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ภพภูมิ  /  หัวข้อใหญ่ : นิพพาน  /  หัวข้อย่อย : ลำดับการปฏิบัติ เพื่ออรหัตตผล  /  หัวข้อเลขที่ : 140  /  -บาลี ม. ม. 13/233/238.  /  หน้าที่ : 476 , 477 

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ปฐมธรรม  /  หัวข้อใหญ่ : นิพพานและการพ้นทุกข์  /  หัวข้อย่อย : อา  /  หัวข้อเลขที่ : 110  /  -บาลี ม. ม. 13/233/238.  /  หน้าที่ : 293 , 294

- END -