Tuesday, April 6, 2021

ลำดับการหลุดพ้น เมื่อเห็นอนัตตา

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ลำดับการหลุดพ้น เมื่อเห็นอนัตตา

      ภิกษุทั้งหลาย!  รูปเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา สิ่งใดเป็นอนัตตา สิ่งนั้นนั้น ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่เป็นตัวตนของเรา เธอทั้งหลายพึงเห็นข้อนั้น ด้วยปัญญาโดยชอบตรงตามที่เป็นจริง อย่างนี้ ด้วยประการดังนี้

       ( ในกรณีแห่งเวทนา สัญญา สังขารทั้งหลาย และวิญญาณ ก็ตรัสอย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งรูปทุกประการ ) 

       ภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อบุคคลเห็นข้อนั้น ด้วยปัญญาโดยชอบตรงตามที่เป็นจริงอยู่อย่างนี้ ปุพพันตานุทิฏฐิ ( ความตามเห็นขันธ์ส่วนอดีต ) ทั้งหลาย ย่อมไม่มี

       เมื่อ ปุพพันตานุทิฏฐิ ทั้งหลายไม่มี อปรันตานุทิฏฐิ ทั้งหลาย ( ความตามเห็นขันธ์ส่วนอนาคต ) ย่อมไม่มี

       เมื่อ อปรันตานุทิฏฐิ ทั้งหลายไม่มี ความยึดมั่นลูบคลำอย่างแรงกล้า ย่อมไม่มี

       เมื่อความยึดมั่นลูบคลำอย่างแรงกล้าไม่มี จิตย่อมจางคลายกำหนัด ในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขารทั้งหลาย ในวิญญาณ ย่อมหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม่มีความยึดมั่นถือมั่น

       เพราะหลุดพ้นแล้ว จึงดำรงอยู่ 

       เพราะดำรงอยู่ จึงยินดีร่าเริงด้วยดี

       เพราะยินดีร่าเริงด้วยดี จึงไม่หวาดสะดุ้ง

       เมื่อไม่หวาดสะดุ้ง ย่อมปรินิพพานเฉพาะตนนั่นเทียว

       เธอนั้นย่อมรู้ชัดว่า “ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำ ได้ทำสำเร็จแล้ว กิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ มิได้มีอีก” ดังนี้ 

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ภพภูมิ  /  หัวข้อใหญ่ : นิพพาน  /  หัวข้อย่อย : ลำดับการหลุดพ้น เมื่อเห็นอนัตตา  /  หัวข้อเลขที่ : 141  /  -บาลี ขนฺธ. สํ. 17/57/93.  /  หน้าที่ : 478 , 479 

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ปฐมธรรม  /  หัวข้อใหญ่ : นิพพานและการพ้นทุกข์  /  หัวข้อย่อย : ลำดับการหลุดพ้นโดยละเอียดเมื่อเห็นอนัตตา  /  หัวข้อเลขที่ : 116  /  -บาลี ขนฺธ. สํ. 17/57/93.  /  หน้าที่ : 306 , 307 

- END -