Thursday, April 8, 2021

แบ่งตามการกระทำ และผลที่ได้รับ

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง แบ่งตามการกระทำ และผลที่ได้รับ 

      ภิกษุทั้งหลาย!  กรรม 4 อย่างเหล่านี้ เรากระทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศให้รู้ทั่วกัน กรรม 4 อย่าง อย่างไรเล่า ?

       ภิกษุทั้งหลาย!  กรรมดำ มีวิบากดำ ก็มีอยู่

       ภิกษุทั้งหลาย!  กรรมขาว มีวิบากขาว ก็มีอยู่

       ภิกษุทั้งหลาย!  กรรมทั้งดำทั้งขาว มีวิบากทั้งดำทั้งขาว ก็มีอยู่

       ภิกษุทั้งหลาย!  กรรมไม่ดำไม่ขาว มีวิบากไม่ดำไม่ขาว เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม ก็มีอยู่

       ภิกษุทั้งหลาย !  กรรมดำ มีวิบากดำ เป็นอย่างไรเล่า ?

       ภิกษุทั้งหลาย!  บุคคลบางคนในกรณีนี้ ย่อมทำความปรุงแต่งทางกาย อันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียน ย่อมทำความปรุงแต่งทางวาจา อันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียน ย่อมทำความปรุงแต่งทางใจ อันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียน

       ครั้นเขาทำความปรุงแต่ง ( ทั้ง 3 ) ดังนี้แล้ว ย่อมเข้าถึงโลก อันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียน ผัสสะทั้งหลายอันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียน ย่อมถูกต้องเขาซึ่งเป็นผู้เข้าถึงโลกอันเป็นไปด้วยความเบียดเบียน

       เขาอันผัสสะที่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนถูกต้องแล้ว ย่อมเสวยเวทนาที่เป็นไปด้วยความเบียดเบียน อันเป็นทุกข์โดยส่วนเดียว ดังเช่นพวกสัตว์นรก 

       ภิกษุทั้งหลาย!  นี้เรียกว่า กรรมดำ มีวิบากดำ

       ภิกษุทั้งหลาย!  กรรมขาว มีวิบากขาว เป็นอย่างไรเล่า ? 

       ภิกษุทั้งหลาย!  บุคคลบางคนในกรณีนี้ ย่อมทำความปรุงแต่งทางกาย อันไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียน ย่อมทำความปรุงแต่งทางวาจา อันไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียน ย่อมทำความปรุงแต่งทางใจ อันไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียน.

       ครั้นเขาทำความปรุงแต่ง ( ทั้ง 3 ) ดังนี้แล้ว ย่อมเข้าถึงโลก อันไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียน ผัสสะทั้งหลายที่ไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียน ย่อมถูกต้องเขาผู้เข้าถึงโลกอันไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียน

       เขาอันผัสสะที่ไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนถูกต้องแล้ว ย่อมเสวยเวทนาที่ไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียน อันเป็นสุขโดยส่วนเดียว ดังเช่นพวกเทพสุภกิณหา

       ภิกษุทั้งหลาย! นี้เรียกว่า กรรมขาว มีวิบากขาว

       ภิกษุทั้งหลาย!  กรรมทั้งดำทั้งขาว มีวิบากทั้งดำทั้งขาว เป็นอย่างไรเล่า ?

       ภิกษุทั้งหลาย!  บุคคลบางคนในกรณีนี้ ย่อมทำความปรุงแต่งทางกาย อันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้าง ไม่เป็นไปด้วยความเบียดเบียนบ้าง ย่อมทำความปรุงแต่งทางวาจา อันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้าง ไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้าง  ย่อมทำความปรุงแต่งทางใจ อันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้าง ไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้าง

       ครั้นเขาทำความปรุงแต่ง ( ทั้ง 3 ) ดังนี้แล้ว ย่อมเข้าถึงโลกอันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้าง ไม่เป็นไปด้วยความเบียดเบียนบ้าง ผัสสะทั้งหลายที่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้าง ไม่เป็นไปด้วยความเบียดเบียนบ้าง ย่อมถูกต้องเขาผู้เข้าถึงโลกอันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้าง ไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้าง

       เขาอันผัสสะที่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้าง ไม่เป็นไปด้วยความเบียดเบียนบ้างถูกต้องแล้ว ย่อมเสวยเวทนาที่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้าง ไม่เป็นไปด้วยความเบียดเบียนบ้าง อันเป็นเวทนาที่เป็นสุขและทุกข์เจือกัน ดังเช่นพวกมนุษย์พวกเทพบางพวก พวกวินิบาตบางพวก

       ภิกษุทั้งหลาย!  นี้เรียกว่า กรรมทั้งดำทั้งขาว มีวิบากทั้งดำทั้งขาว

       ภิกษุทั้งหลาย!  กรรมไม่ดำไม่ขาว มีวิบากไม่ดำไม่ขาว เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนั้น เป็นอย่างไรเล่า ?

       คือ สัมมาทิฏฐิ ( ความเห็นชอบ )

       สัมมาสังกัปปะ ( ความดำริชอบ )

       สัมมาวาจา ( การพูดจาชอบ )

       สัมมากัมมันตะ ( การทำ การงานชอบ )

       สัมมาอาชีวะ ( การเลี้ยงชีวิตชอบ ) 

       สัมมาวายามะ ( ความพากเพียรชอบ )

       สัมมาสติ ( ความระลึกชอบ )

       สัมมาสมาธิ ( ความตั้งใจมั่นชอบ )

       ภิกษุทั้งหลาย!  นี้เรียกว่า กรรมไม่ดำไม่ขาว มีวิบากไม่ดำไม่ขาว เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม

       ภิกษุทั้งหลาย!  เหล่านี้แล กรรม 4 อย่างที่เราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศให้รู้ทั่วกัน

       ( ในสูตรนี้ ทรงแสดงกรรมไม่ดำไม่ขาว เป็นที่สิ้นกรรมไว้ด้วยอริยมรรคมีองค์ 8 ในสูตรอื่นทรงแสดงไว้ด้วย โพชฌงค์เจ็ด ก็มี 21/322/238. แสดงไว้ด้วยเจตนาเป็นเครื่องละกรรมดำกรรมขาว และกรรมทั้งดำทั้งขาว ก็มี 21/318/234. )

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง แก้กรรม  /  หัวข้อใหญ่ : ประเภทของกรรม  /  หัวข้อย่อย : แบ่งตามการกระทำ และผลที่ได้รับ  /  หัวข้อเลขที่ : 5  /  -บาลี จตุกฺก. อํ. 21/320-321/237.  /  หน้าที่ : 16 , 17 , 18 , 19 , 20  

 END -