Thursday, April 8, 2021

อะไรคือกรรมเก่าและกรรมใหม่

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง อะไรคือกรรมเก่าและกรรมใหม่ 

      ภิกษุทั้งหลาย!  เราจักแสดงซึ่งกรรมทั้งหลาย ทั้งใหม่และเก่า ( นวปุราณกัมม ) กัมมนิโรธ และกัมมนิโรธ คามินีปฏิปทา. ....

       ภิกษุทั้งหลาย!  กรรมเก่า ( ปุราณกัมม ) เป็นอย่างไรเล่า ?

       ภิกษุทั้งหลาย!  จักษุ ( ตา ) .... โสตะ ( หู ) .... ฆานะ ( จมูก ) .... ชิวหา ( ลิ้น ) .... กายะ ( กาย  ) .... มนะ ( ใจ ) อันเธอทั้งหลาย พึงเห็นว่าเป็นปุราณกัมม ( กรรมเก่า ) อภิสังขตะ ( อันปัจจัยปรุงแต่งขึ้น ) อภิสัญเจตยิตะ ( อันปัจจัยทำให้เกิดความรู้สึกขึ้น ) เวทนียะ ( มีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้ )

       ภิกษุทั้งหลาย!  นี้เรียกว่า กรรมเก่า

       ภิกษุทั้งหลาย!  กรรมใหม่ ( นวกัมม ) เป็นอย่างไรเล่า ?

       ภิกษุทั้งหลาย !  ข้อที่บุคคลกระทำกรรมด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ ในกาลบัดนี้ อันใด อันนี้เรียกว่า กรรมใหม่

       ภิกษุทั้งหลาย!  กัมมนิโรธ ( ความดับแห่งกรรม ) เป็นอย่างไรเล่า ?

       ภิกษุทั้งหลาย !  ข้อที่บุคคลถูกต้องวิมุตติ เพราะความดับแห่งกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม อันใด อันนี้เรียกว่า กัมมนิโรธ

       ภิกษุทั้งหลาย !  กัมมนิโรธคามินีปฏิปทา ( ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งกรรม ) เป็นอย่างไรเล่า ?

       กัมมนิโรธคามินีปฏิปทา นั้น คือ อริยอัฏฐังคิกมรรค ( อริยมรรคมีองค์ 8 ) นี้นั่นเอง ได้แก่

       สัมมาทิฏฐิ ( ความเห็นชอบ )

       สัมมาสังกัปปะ ( ความดำริชอบ ) 

       สัมมาวาจา ( การพูดจาชอบ ) 

       สัมมากัมมันตะ ( การทำการงานชอบ )

       สัมมาอาชีวะ ( การเลี้ยงชีวิตชอบ )

       สัมมาวายามะ ( ความพากเพียรชอบ )

       สัมมาสติ ( ความระลึกชอบ )

       สัมมาสมาธิ ( ความตั้งใจมั่นชอบ )

       ภิกษุทั้งหลาย!  นี้เรียกว่า กัมมนิโรธคามินีปฏิปทา

       ภิกษุทั้งหลาย!  ด้วยประการดังนี้แล ( เป็นอันว่า ) กรรมเก่า เราได้แสดงแล้วแก่เธอทั้งหลาย กรรมใหม่ เราก็แสดงแล้ว กัมมนิโรธ เราก็ได้แสดงแล้ว กัมมนิโรธคามินีปฏิปทา เราก็ได้แสดงแล้ว 

       ภิกษุทั้งหลาย!  กิจใด ที่ศาสดาผู้เอ็นดู แสวงหาประโยชน์เกื้อกูล อาศัยความเอ็นดูแล้ว จะพึงทำแก่สาวกทั้งหลาย กิจนั้น เราได้ทำแล้วแก่พวกเธอ

       ภิกษุทั้งหลาย !  นั่นโคนไม้ นั่นเรือนว่าง พวกเธอจงเพียรเผากิเลส อย่าได้ประมาท อย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลย

       นี่แล เป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนของเรา แก่เธอทั้งหลาย 

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง แก้กรรม  /  หัวข้อใหญ่ : ประเภทของกรรม  /  หัวข้อย่อย : อะไรคือกรรมเก่าและกรรมใหม่  /  หัวข้อเลขที่ : 6  /  -บาลี สฬา. สํ. 18/166/227-231.  /  หน้าที่ : 21 , 22 , 23

- END -