Friday, April 9, 2021

การกระทำกรรมที่เป็นไปเพื่อการสิ้นกรรม

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง การกระทำกรรมที่เป็นไปเพื่อการสิ้นกรรม 

      ภิกษุทั้งหลาย !  เหตุทั้งหลาย 3 ประการ เหล่านี้มีอยู่ เพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลาย 3 ประการ เหล่าไหนเล่า ? 3 ประการ คือ 

       อโลภะ ( ความไม่โลภ ) เป็นเหตุเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลาย 

       อโทสะ ( ความไม่คิดประทุษร้าย ) เป็นเหตุเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลาย 

       อโมหะ ( ความไม่หลง ) เป็นเหตุเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลาย

       ภิกษุทั้งหลาย!  เปรียบเหมือนเมล็ดพืชทั้งหลาย ที่ไม่แตกหัก ที่ไม่เน่า ที่ไม่ถูกทำลายด้วยลมและแดด เลือกเอาแต่เม็ดดี เก็บงำไว้ดี

       บุรุษพึงเผาเมล็ดพืชเหล่านั้นด้วยไฟ ครั้นเผาด้วยไฟแล้ว พึงกระทำให้เป็นผงขี้เถ้า ครั้นกระทำให้เป็นผงขี้เถ้าแล้ว พึงโปรยไป
ในกระแสลมอันพัดจัด หรือว่าพึงลอยไปในกระแสน้ำอันเชี่ยวในแม่น้ำ

       เมล็ดพืชทั้งหลายเหล่านั้นเป็นพืชมีมูลอันขาดแล้ว ถูกกระทำให้เหมือนตาลมีขั้วยอดอันด้วน ทำให้ถึงความไม่มี มีอันไม่เกิดขึ้นต่อไป เป็นธรรมดา โดยแน่นอน นี้ฉันใด

       ภิกษุทั้งหลาย!  กรรมอันบุคคลกระทำแล้วด้วย อโลภะ เกิดจาก อโลภะ มี อโลภะ เป็นเหตุ มี อโลภะ เป็นสมุทัย อันใด

       เพราะปราศจาก โลภะ เสียแล้ว ด้วยอาการอย่างนี้เอง กรรมอันนั้น ย่อมเป็นกรรมอันบุคคลนั้นละขาดแล้ว มีรากอันถอนขึ้นแล้ว ถูกกระทำให้เหมือนตาลมีขั้วยอดอันด้วน ทำให้ถึงความไม่มี มีอันไม่เกิดขึ้นต่อไป เป็นธรรมดา

       ภิกษุทั้งหลาย!  กรรมอันบุคคลกระทำแล้วด้วย อโทสะ เกิดจาก อโทสะ มี อโทสะ เป็นเหตุ มี อโทสะ เป็นสมุทัย อันใด

       เพราะปราศจาก โทสะ เสียแล้วด้วยอาการอย่างนี้เอง กรรมอันนั้น ย่อมเป็นกรรมอันบุคคลนั้นละขาดแล้ว มีรากอันถอนขึ้นแล้ว ถูกกระทำให้เหมือนตาลมีขั้วยอดอันด้วน ทำ ให้ถึงความไม่มี มีอันไม่เกิดขึ้นต่อไป เป็นธรรมดา

       ภิกษุทั้งหลาย!  กรรมอันบุคคลกระทำแล้วด้วย อโมหะ เกิดจาก อโมหะ มี อโมหะ เป็นเหตุ มี อโมหะ เป็นสมุทัย อันใด

       เพราะปราศจาก โมหะ เสียแล้วด้วยอาการอย่างนี้เอง กรรมอันนั้น ย่อมเป็นกรรมอันบุคคลนั้นละขาดแล้ว มีรากอันถอนขึ้นแล้ว ถูกกระทำให้เหมือนตาลมีขั้วยอดอันด้วน ทำให้ถึงความไม่มี มีอันไม่เกิดขึ้นต่อไป เป็นธรรมดา

       ภิกษุทั้งหลาย!  เหตุทั้งหลาย 3 ประการเหล่านี้แล เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลาย 

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง แก้กรรม  /  หัวข้อใหญ่ : กรรมที่ทำให้สิ้นกรรม  /  หัวข้อย่อย : การกระทำกรรมที่เป็นไปเพื่อการสิ้นกรรม  /  หัวข้อเลขที่ : 37  /  -บาลี ติก. อํ. 20/171/473.  /  หน้าที่ : 142 , 143 , 144 

- END -