Friday, April 9, 2021

จะเกิดในตระกูลใดก็สิ้นกรรมได้

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง จะเกิดในตระกูลใดก็สิ้นกรรมได้ 

       อานนท์!  อภิชาติ 6 ชนิด เป็นอย่างไรเล่า ?

       อานนท์!  ในกรณีแห่งอภิชาติ 6  นี้ คือ

       คนบางคนมีชาติดำ ก่อให้เกิดธรรมดำ 1

       บางคนมีชาติดำ ก่อให้เกิดธรรมขาว 1

       บางคนมีชาติดำ ก่อให้เกิดนิพพาน ( ความสิ้นราคะ โทสะ โมหะ ) อันเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาว 1

       บางคนมีชาติขาว ก่อให้เกิดธรรมดำ 1

       บางคนมีชาติขาว ก่อให้เกิดธรรมขาว 1

       บางคนมีชาติขาว ก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาว 1

       อานนท์!  คนมีชาติดำ ก่อให้เกิดธรรมดำ เป็นอย่างไรเล่า ?

       อานนท์!  คนบางคนในกรณีนี้ เกิดในตระกูลต่ำ คือ ตระกูลจัณฑาล ตระกูลพราน ตระกูลจักสาน ตระกูลทำรถ หรือตระกูลเทหยากเยื่อ ซึ่งเป็นคนยากจน มีข้าวและน้ำน้อย เป็นอยู่ฝืดเคือง มีอาหารและเครื่องนุ่งห่มหาไดโดยยาก เขาเป็นผู้มีผิวพรรณทราม ไม่น่าดู เตี้ยค่อม ขี้โรค ตาบอด ง่อยกระจอก มีตัวตะแคงข้าง ไม่ค่อยจะมีข้าว น้ำ เครื่องนุ่งห่ม ยานพาหนะ ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่อยู่ และประทีปโคมไฟ

       แต่เขาก็ยังประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต

       ครั้นประพฤติทุจริตแล้ว เบื้องหน้าแต่การตาย เพราะการทำลายแห่งกาย ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก

       อย่างนี้แล อานนท์! เรียกว่าคนมีชาติดำ ก่อให้เกิดธรรมดำ

       อานนท์!  คนมีชาติดำ ก่อให้เกิดธรรมขาว เป็นอย่างไรเล่า ?

       อานนท์!  คนบางคนในกรณีนี้ เกิดในตระกูลต่ำ คือ ตระกูลจัณฑาล ตระกูลพราน ฯลฯ มีอาหาร และเครื่องนุ่งห่มหาได้โดยยาก มีผิวพรรณทรามไม่น่าดู ...ฯลฯ... ไม่ค่อยจะมีข้าว น้ำ ...ฯลฯ... ประทีปโคมไฟ

       แต่เขาประพฤติกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต

       ครั้นประพฤติสุจริตแล้ว เบื้องหน้าแต่การตาย เพราะการทำลายแห่งกาย ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์

       อย่างนี้แล อานนท์!  เรียกว่าคนมีชาติดำ ก่อให้เกิดธรรมขาว 

       อานนท์!  คนมีชาติดำ ก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาว เป็นอย่างไรเล่า ?

       อานนท์!  คนบางคนในกรณีนี้ เกิดในตระกูลต่ำ คือตระกูลจัณฑาล ตระกูลพราน ...ฯลฯ ... มีผิวพรรณทราม ไม่น่าดู เตี้ยค่อม

       เขาปลงผมและหนวด ครองผ้าย้อมฝาด ออกจากเรือน บวชเป็นผู้ไม่มีประโยชน์เกี่ยวข้องด้วยเรือน

       เขานั้น ครั้นบวชแล้วอย่างนี้ ละนิวรณ์ทั้ง 5  อันเป็นเครื่องเศร้าหมองจิต ทำปัญญาให้ถอยกำลังได้แล้ว มีจิตตั้งมั่นดีในสติปัฏฐานทั้ง 4 ยังโพชฌงค์ 7 ให้เจริญแล้วตามที่เป็นจริง

       ชื่อว่าย่อมก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาว

       อย่างนี้แล อานนท์! เรียกว่า คนมีชาติดำ ก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาว

       อานนท์!  คนมีชาติขาว ก่อให้เกิดธรรมดำ เป็นอย่างไรเล่า ?

       อานนท์!  คนบางคนในกรณีนี้ เกิดในสกุลสูง คือ สกุลกษัตริย์มหาศาล สกุลพราหมณ์มหาศาล หรือสกุลคหบดีมหาศาล อันมั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก มีทองและเงินพอตัว มีอุปกรณ์แห่งทรัพย์พอตัว มีทรัพย์และข้าวเปลือกพอตัว เขามีรูปงาม น่าดู น่าเลื่อมใส ประกอบด้วยความเกลี้ยงเกลาแห่งผิวพรรณอย่างยิ่ง ร่ำรวยด้วยข้าว ด้วยน้ำ เครื่องนุ่งห่ม ยานพาหนะ ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่อยู่ และประทีปโคมไฟ

       แต่เขาประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต

       ครั้นประพฤติทุจริตแล้ว เบื้องหน้าแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกาย ย่อมเข้าพึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก

       อย่างนี้แล อานนท์! เรียกว่า คนมีชาติขาว ก่อให้เกิดธรรมดำ

       อานนท์!  คนมีชาติขาว ก่อให้เกิดธรรมขาว เป็นอย่างไรเล่า ? 

       อานนท์!  คนบางคนในกรณีนี้ เกิดในสกุลสูง คือสกุลกษัตริย์มหาศาล สกุลพราหมณ์มหาศาล ...ฯลฯ... มีทรัพย์และข้าวเปลือกพอตัว มีรูปงาม ...ฯลฯ... ร่ำรวยด้วยข้าว น้ำ ...ฯลฯ... ประทีปโคมไฟ

       เขาประพฤติกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต

       ครั้นประพฤติสุจริตแล้ว เบื้องหน้าแต่การตาย เพราะการทำลายแห่งกาย ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์

       อย่างนี้แล อานนท์!  เรียกว่าคนมีชาติขาว ก่อให้เกิดธรรมขาว

       อานนท์!  คนชาติขาว ก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาว เป็นอย่างไรเล่า ? 

       อานนท์!  คนบางคนในกรณีนี้ เกิดในสกุลสูง คือ สกุลกษัตริย์มหาศาล สกุลพราหมณ์มหาศาล ...ฯลฯ... มีทรัพย์และข้าวเปลือกพอตัว มีรูปงาม ....ฯลฯ.... ร่ำรวย ด้วยข้าว น้ำ ...ฯลฯ... ประทีปโคมไฟ

       เขาปลงผมและหนวด ครองผ้ากาสายะ ออกจากเรือน บวชเป็นผู้ไม่มีประโยชน์เกี่ยวข้องด้วยเรือน

       เขานั้นครั้นบวชแล้วอย่างนี้ ละนิวรณ์ทั้ง 5  อันเป็นเครื่องเศร้าหมองใจทำปัญญาให้ถอยกำลังได้แล้ว มีจิตตั้งมั่นดี ใน สติปัฏฐานทั้ง 4 ยังโพชฌงค์ 7 ให้เจริญแล้วตามที่เป็นจริง

       ชื่อว่าย่อมก่อให้เกิดนิพพาน อันเป็นธรรมไม่ดำ ไม่ขาว

       อย่างนี้แล อานนท์!  เรียกว่าคนมีชาติขาว ก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาว

       อานนท์!  เหล่านี้แล อภิชาติ 6 ชนิด 

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง แก้กรรม  /  หัวข้อใหญ่ : กรรมที่ทำให้สิ้นกรรม  /  หัวข้อย่อย : จะเกิดในตระกูลใดก็สิ้นกรรมได้  /  หัวข้อเลขที่ : 38  /  -บาลี ฉกฺก. อํ. 22/428/329.  /  หน้าที่ : 145 , 146 , 147 , 148 , 149 

- END -