Friday, April 9, 2021

ความหมายที่แท้จริงของคำว่า “สัตว์”

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ความหมายที่แท้จริงของคำว่า “สัตว์” 

      “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ! ที่เรียกว่า ‘สัตว์ สัตว์’ ดังนี้ อันว่าสัตว์มีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรเล่า พระเจ้าข้า!”

       ราธะ!  ความพอใจอันใด ราคะอันใด นันทิอันใด ตัณหาอันใด มีอยู่ในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขารทั้งหลาย และในวิญญาณ

       เพราะการติดแล้ว ข้องแล้ว ในสิ่งนั้นๆ

       เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า ‘สัตว์’ ดังนี้  

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง แก้กรรม  /  หัวข้อใหญ่ : เรื่องเกี่ยวกับ “กรรม” ในเชิงปฏิจจสมุปบาท ( การที่ทุกข์เกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยต่อเนื่องกันมา )  /  หัวข้อย่อย : ความหมายที่แท้จริงของคำว่า “สัตว์”  /  หัวข้อเลขที่ : 40  /  -บาลี ขนฺธ. สํ. 17/232/367.  /  หน้าที่ : 154  

- END -