Friday, April 9, 2021

เหตุเกิดของภพ

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง เหตุเกิดของภพ


     
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ!  พระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวอยู่ว่า ‘ภพ–ภพ’ ดังนี้  ภพ ย่อมมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรเล่า พระเจ้าข้า!”

       อานนท์!  ถ้ากรรม มีกามธาตุเป็นวิบาก จักไม่ได้มีแล้วไซร้ กามภพ จะพึงปรากฏได้แลหรือ ?

       “หามิได้ พระเจ้าข้า!”

       อานนท์!  ด้วยเหตุนี้แหละ กรรม จึงเป็นเนื้อนา วิญญาณ เป็นเมล็ดพืช ตัณหา เป็นยาง ( สำหรับหล่อเลี้ยงเชื้องอก ) ของพืช

       วิญญาณของสัตว์ทั้งหลาย มี อวิชชา เป็นเครื่องกั้น มี ตัณหา เป็นเครื่องผูกพัน ตั้งอยู่แล้วด้วยธาตุชั้นทราม ( กามธาตุ ) การบังเกิดขึ้นในภพใหม่ต่อไป ย่อมมีได้ ด้วยอาการอย่างนี้

       อานนท์!  ถ้ากรรม มี รูปธาตุ เป็นวิบาก จักไม่ได้มีแล้วไซร้ รูปภพ จะพึงปรากฏได้แลหรือ ?

       “หามิได้ พระเจ้าข้า!”

       อานนท์!  ด้วยเหตุนี้แหละ กรรม จึงเป็นเนื้อนา วิญญาณ เป็นเมล็ดพืช ตัณหา เป็นยางของพืช

       วิญญาณของสัตว์ทั้งหลาย มี อวิชชา เป็นเครื่องกั้น มี ตัณหา เป็นเครื่องผูกพัน ตั้งอยู่แล้วด้วยธาตุชั้นกลาง ( รูปธาตุ )

       การบังเกิดขึ้นในภพใหม่ต่อไป ย่อมมีได้ ด้วยอาการอย่างนี้

       อานนท์!  ถ้ากรรม มี อรูปธาตุ เป็นวิบาก จักไม่ได้มีแล้วไซร้ อรูปภพ จะพึงปรากฏได้แลหรือ ?

       “หามิได้ พระเจ้าข้า!”

       อานนท์!  ด้วยเหตุนี้แหละ กรรม จึงเป็นเนื้อนา วิญญาณ เป็นเมล็ดพืช ตัณหา เป็นยางของพืช

       วิญญาณของสัตว์ทั้งหลาย มี อวิชชา เป็นเครื่องกั้น มี ตัณหา เป็นเครื่องผูกพัน ตั้งอยู่แล้วด้วยธาตุชั้นประณีต ( อรูปธาตุ ) การบังเกิดขึ้นในภพใหม่ต่อไป ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้

       อานนท !  ภพ ย่อมมีได้ ด้วยอาการอย่างนี้แล

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง แก้กรรม  /  หัวข้อใหญ่ : เรื่องเกี่ยวกับ “กรรม” ในเชิงปฏิจจสมุปบาท ( การที่ทุกข์เกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยต่อเนื่องกันมา )  /  หัวข้อย่อย : เหตุเกิดของภพ  /  หัวข้อเลขที่ : 42  /  -บาลี ติก. อํ. 20/287/516.  /  หน้าที่ : 159 , 160 

- END -