Sunday, April 11, 2021

วิธีตรวจสอบว่าเป็นคำของพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือไม่

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง วิธีตรวจสอบว่าเป็นคำของพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือไม่  

       ภิกษุทั้งหลาย !  ถ้าภิกษุในธรรมวินัยนี้ จะพึงกล่าวอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้าฟังมาแล้ว ได้รับมาแล้วเฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า นี้เป็นธรรม นี้เป็นวินัย นี้เป็นคําสอนของพระศาสดา ดังนี้

       พวกเธออย่าพึงรับรอง อย่าพึงคัดค้าน
 
       เธอกําหนดเนื้อความนั้นให้ดี แล้วนำไปสอบสวนในสูตร นําไปเทียบเคียงในวินัย

       ถ้าลงกันไมได้ เทียบเคียงกันไม่ได้ พึงแน่ใจว่านั้นไม่ใช่คําของพระผู้มีพระภาคแน่นอน
 
       ภิกษุรูปนั้นจํามาผิด พวกเธอพึงทิ้งคําเหล่านั้นเสีย

       ถ้าลงกันได้ เทียบเคียงกันได้ พึงแน่ใจว่า นั่นเป็นคําของพระผู้มีพระภาคเจ้าแน่แล้ว
 
       ภิกษุรูปนั้นจํามาอย่างดีแล้ว พวกเธอพึงรับเอาไว้ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

   * * * ตรัสที่อานันทเจดีย์ , โภคนคร : มหาปรินิพพานสูตร 

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ฆราวาสชั้นเลิศ  /  หัวข้อใหญ่ : ฆราวาสชั้นเลิศ  /  หัวข้อย่อย : วิธีตรวจสอบว่าเป็นคำของพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือไม่  /  หัวข้อเลขที่ : -  /  -บาลี มหา. ที. 10/144/112.  /  หน้าที่ : 3

- END -