Friday, April 2, 2021

เทวดาชั้นสุทธาวาส

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง เทวดาชั้นสุทธาวาส

       ภิกษุทั้งหลาย!  สมัยหนึ่ง เมื่อเรานั้นไปเร้นอยู่ในที่ลับ เกิดความรำพึงในใจว่าชั้น สุทธาวาส ซึ่งเรามิได้เคยอยู่เลย โดยเวลาอันยืดยาวนานนี้ นอกจากเทวดาเหล่า สุทธาวาส แล้ว ไม่ใช่โอกาสที่ใครๆ จะได้โดยง่าย ถ้ากระไรเราพึงเข้าไปหาเทวดาเหล่า สุทธาวาส จนถึงที่อยู่

       ภิกษุทั้งหลาย!  ทันใดนั้น เราได้หายไปที่ควงไม้พญาสาลพฤกษ์ ในป่าสุภวันใกล้อุกกัฏฐนคร ไปปรากฏในพวกเทวดาเหล่า อวิหา ชั่วเวลาสักว่า บุรุษแข็งแรงหยียดแขนหรือคู้แขนเท่านั้น

       ภิกษุทั้งหลาย!  ในหมู่เทวดานั้นแล เทวดานับร้อยนับพันเป็นอันมากได้เข้ามาหาเราแล้ว ได้กล่าวกะเราว่า

       “ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์!  นับแต่นี้ ไป 91 กัป พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่า วิปัสสี ได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลก พวกข้าพระองค์นั้น ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาค พระนามว่า วิปัสสี คลายความพอใจในกามทั้งหลายแล้ว จึงได้บังเกิดในที่นี้”

       ภิกษุทั้งหลาย!  ในหมู่เทวดานั้นแล เทวดานับร้อยนับพันเป็นอันมากได้เข้ามาหาเราแล้ว ได้กล่าวกะเราว่า

       “ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์!  นับแต่นี้ไป 31 กัป พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่า สิขี ได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลก พวกข้าพระองค์นั้น ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาค พระนามว่า สิขี คลายความพอใจในกามทั้งหลายแล้ว จึงได้บังเกิดในที่นี้”

       ภิกษุทั้งหลาย!  ในหมู่เทวดานั้นแล เทวดานับร้อยนับพันเป็นอันมากได้เข้ามาหาเรา ได้กล่าวกะเราว่า

       “ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์!  ในกัปที่ 31 นั้นเอง พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่า เวสสภู ได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลก พวกข้าพระองค์นั้น ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาค พระนามว่า เวสสภู คลายความพอใจในกามทั้งหลายแล้ว จึงได้บังเกิดในที่นี้”

       ภิกษุทั้งหลาย!  ในหมู่เทวดานั้นแล เทวดานับร้อยนับพันเป็นอันมากได้เข้ามาหาเรา ได้กล่าวกะเราว่า

       “ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์!  ใน ภัททกัป นี้เอง พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่า กกุสันธะ ได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลก พวกข้าพระองค์นั้น ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาค พระนามว่า กกุสันธะ คลายความพอใจในกามทั้งหลายแล้ว จึงได้บังเกิดในที่นี้”

       ภิกษุทั้งหลาย!  ในหมู่เทวดานั้นแล เทวดานับร้อยนับพันเป็นอันมากได้เข้ามาหาเรา ได้กล่าวกะเราว่า

       “ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์!  ใน ภัททกัป นี้เอง พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่า โกนาคมนะ ได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลก พวกข้าพระองค์นั้น ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาค พระนามว่า โกนาคมนะ คลายความพอใจในกามทั้งหลายแล้ว จึงได้บังเกิดในที่นี้”

       ภิกษุทั้งหลาย!  ในหมู่เทวดานั้นแล เทวดานับร้อยนับพันเป็นอันมากได้เข้ามาหาเรา ได้กล่าวกะเราว่า

       “ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์!  ใน ภัททกัป นี้เอง พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่า กัสสปะ ได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลก พวกข้าพระองค์นั้น ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาค พระนามว่า กัสสปะ คลายความพอใจในกามทั้งหลายแล้ว จึงได้บังเกิดในที่นี้”

       ภิกษุทั้งหลาย!  ในหมู่เทวดานั้นแล เทวดานับร้อยนับพันเป็นอันมากได้เข้ามาหาเรา ได้กล่าวกะเราว่า

       “ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์!  ใน ภัททกัป นี้เอง บัดนี้ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ ได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลก พระองค์เป็นกษัตริย์โดยพระชาติ เสด็จอุบัติขึ้นในขัตติยสกุล เป็นโคตมะโดยพระโคตร พวกข้าพระองค์นั้น ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาค คลายความพอใจในกามทั้งหลายแล้ว จึงได้บังเกิดในที่นี้”

       ภิกษุทั้งหลาย!  ครั้งนั้นแล เราพร้อมด้วยเทวดาเหล่า อวิหา ได้เข้าไปหาเทวดาเหล่า อตัปปา 

       เราพร้อมด้วยเทาวดาทั้งสองพวกนั้น ได้พากันเข้าไปหาเทวดาเหล่า สุทัสสา

       เราพร้อมด้วยเทวดาทั้งสามพวกนั้น ได้เข้าไปหาเทวดาเหล่า สุทัสสี

       เราพร้อมด้วยเทวดาทั้งหมดนั้น ได้เข้าไปหาเทวดาเหล่า อกนิฏฐา แล้ว

       เทวดาเหล่านั้น ได้กล่าวเล่าข้อความกราบทูลพระองค์ ถึงเรื่องพระพุทธเจ้าบรรดาที่ล่วงไปแล้ว และเล่าถึงการประพฤติพรหมจรรย์ของตนในชาติที่พบพระพุทธเจ้า โดยทำนองเดียวกัน )

       ภิกษุทั้งหลาย!  เพราะเหตุที่ธรรมธาตุนี้ ตถาคตแทงตลอดแล้วอย่างดีด้วยประการดังนี้ พระพุทธเจ้าที่ล่วงไปแล้ว ปรินิพพานไปแล้ว ตัดธรรมเป็นเหตุให้เนิ่นช้าได้แล้ว ตัดวัฏฏะได้แล้ว ครอบงำวัฏฏะได้แล้ว ล่วงสรรพทุกข์แล้ว ตถาคตย่อมระลึกถึงได้แม้โดยพระชาติ แม้โดยพระนาม แม้โดยพระโคตร แม้โดยประมาณแห่งพระชนมายุ แม้โดยคู่แห่งพระสาวก แม้โดยการประชุมกันแห่งพระสาวกว่า แม้ด้วยเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงมีพระชาติอย่างนี้ จึงมีพระนามอย่างนี้ จึงมีพระโคตรอย่างนี้ จึงมีศีลอย่างนี้ จึงมีธรรมอย่างนี้ จึงมีปัญญาอย่างนี้ จึงมีวิหารธรรมอย่างนี้ จึงมีวิมุตติอย่างนี้ แม้พวกเทวดาก็ได้บอกเนื้อความนี้แก่ตถาคต ซึ่งเป็นเหตุให้ตถาคตระลึกถึงได้ซึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ล่วงไปแล้ว

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ภพภูมิ  /  หัวข้อใหญ่ : เทวดา  /  หัวข้อย่อย : เทวดาชั้นสุทธาวาส  /  หัวข้อเลขที่ : 93  /  -บาลี มหา. ที. 10/57-63/55-56.  /  หน้าที่ : 349 , 350 , 351 , 352 , 353 

- END -