Sunday, April 4, 2021

ความยาวนานแห่งสังสารวัฏ ( นัยที่ 1 )

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ความยาวนานแห่งสังสารวัฏ ( นัยที่ 1 ) 

       ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ!  กัปทั้งหลายที่ผ่านไปแล้ว ล่วงไปแล้ว มากเท่าไรหนอ?

       ภิกษุทั้งหลาย!  กัปทั้งหลายที่ผ่านไปแล้ว ล่วงไปแล้ว มีมาก มิใช่ง่ายที่จะนับกัปเหล่านั้นว่า เท่านี้กัป เท่านี้ 100 กัป เท่านี้ 1,000 กัป หรือว่าเท่านี้ 100,000 กัป

       ก็พระองค์อาจจะอุปมาได้ไหม พระเจ้าข้า!

       อาจอุปมาได้ ภิกษุทั้งหลาย!  

       ภิกษุทั้งหลาย!  มีสาวก 4 รูป เป็นผู้มีอายุ 100 ปี มีชีวิต 100 ปี หากว่าท่านเหล่านั้นพึงระลึกถอยหลังไปได้วันละ 100,000 กัป กัปที่ท่านเหล่านั้นระลึกไม่ถึงพึงยังมีอยู่อีก

       สาวก 4 รูปของเรา ผู้มีอายุ 100 ปี มีชีวิต 100 ปี พึงทำกาละโดยล่วงไป 100 ปีๆ โดยแท้แล กัปที่ผ่านไปแล้ว ล่วงไปแล้ว มีจำนวนมากอย่างนี้แล มิใช่ง่ายที่จะนับกัปเหล่านั้น ว่าเท่านี้กัป เท่านี้ 100 กัป เท่านี้ 1,000 กัป หรือว่าเท่านี้ 100,000 กัป

       ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ? เพราะเหตุว่า สงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น มีตัณหาเป็นเครื่องผูก ท่องเที่ยวไปมาอยู่ ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏ สัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ ความเผ็ดร้อน ความพินาศ ได้เพิ่มพูนปฐพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้น

       ภิกษุทั้งหลาย!  ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวง พอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัด พอแล้วเพื่อจะหลุดพ้น ดังนี้

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ภพภูมิ  /  หัวข้อใหญ่ : ความยาวนาน แห่งสังสารวัฏ  /  หัวข้อย่อย : ความยาวนานแห่งสังสารวัฏ ( นัยที่ 1 )  /  หัวข้อเลขที่ : 106  /  -บาลี นิทาน. สํ. 16/217/433-434.  /  หน้าที่ : 400 , 401 

- END -