Tuesday, April 6, 2021

บริษัทสมาคม 8

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง บริษัทสมาคม 8 

       อานนท์!  บริษัทสมาคม 8 จำพวก คือ

       ( 1 ) ขัตติยบริษัท 

       ( 2 ) พราหมณบริษัท 

       ( 3 ) คหบดีบริษัท

       ( 4 ) สมณบริษัท

       ( 5 ) จาตุมมหาราชิกบริษัท 

       ( 6 ) ดาวดึงสบริษัท 

       ( 7 ) มารบริษัท 

       ( 8 ) พรหมบริษัท 

       อานนท์!  ตถาคตยังจำ ได้ว่าเคยเข้าไปสู่ขัตติยบริษัท พราหมณบริษัท คหบดีบริษัท สมณบริษัท จาตุมมหาราชิกบริษัท ดาวดึงสบริษัท มารบริษัท และพรหมบริษัท นับด้วยร้อยๆ ทั้งเคยนั่งร่วม เคยเจรจาร่วม เคยสนทนา และสมาคมร่วมกับบริษัทนั้นๆ

       เราย่อมจำ เรื่องนั้นๆได้ดีว่า ( คราวนั้นๆ ) ผิวกายของพวกนั้นเป็นเช่นใด ผิวกายของเราก็เป็นเช่นนั้น เสียงของพวกนั้นเป็นเช่นใด เสียงของเราก็เป็นเช่นนั้น

       อนึ่ง เรายังเคยได้ชี้แจงพวกเขาเหล่านั้นให้เห็นจริงในธรรม ให้รับเอาไปปฏิบัติ ให้เกิดความกล้าที่จะทำตาม ให้พอใจในผลแห่งการปฏิบัติที่ได้รับแล้วด้วยธรรมีกถา

       บริษัทเหล่านั้น ไม่รู้จักเรา ผู้กำลังพูดให้เขาฟังอยู่ว่าเราเป็นใคร คือเป็นเทวดา หรือเป็นมนุษย์

       ครั้นเรากล่าวธรรมีกถาจบแล้ว ก็จากไปทั้งที่ชนทั้งหลายเหล่านั้น ก็ยังไม่รู้จักเรา
 
       เขาได้แต่เกิดความฉงนใจว่า ผู้ที่จากไปแล้วนั้นเป็นใคร เป็นเทวดา หรือมนุษย์แน่ ดังนี้

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ภพภูมิ  /  หัวข้อใหญ่ : ภาคผนวก  /  หัวข้อย่อย : บริษัทสมาคม 8  /  หัวข้อเลขที่ : 144  /  -บาลี มหา. ที. 10/127/99.  /  หน้าที่ : 490 , 491 

- END -