Tuesday, April 6, 2021

อานิสงส์ของผู้มีจิตเลื่อมใสในตถาคต

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง อานิสงส์ของผู้มีจิตเลื่อมใสในตถาคต

      อานนท์!  ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์แผ่รัศมีส่องแสงให้สว่างไปทั่วทิศกินเนื้อที่ประมาณเท่าใด โลกมีเนื้อที่เท่านั้น มีจำนวนพันหนึ่ง ในพันโลกนั้น มีดวงจันทร์พันดวง ดวงอาทิตย์พันดวง ภูเขาสิเนรุพันลูก ชมพูทวีปพันทวีป อมรโคยานพันทวีป อุตรกุรุพันทวีป ปุพพวิเทหะพันทวีป มหาสมุทรสี่พัน มหาราชสี่พัน จาตุมมหาราชิกาพันหนึ่ง ดาวดึงส์พันหนึ่ง ยามาพันหนึ่ง ดุสิตพันหนึ่ง นิมมานรดีพันหนึ่ง ปรนิมมิตวสวัตตีพันหนึ่ง พรหมพันหนึ่ง นี้เรียกว่า สหัสสีจูฬนิกาโลกธาตุ ( โลกธาตุอย่างเล็กมีพันจักรวาล )

       สหัสสีจูฬนิกาโลกธาตุ มีขนาดเท่าใด โลกธาตุขนาดเท่านั้น คำนวณทวีขึ้นโดยส่วนพัน นั้นเรียกว่า ทวิสหัสสีมัชฌิมิกาโลกธาตุ ( โลกธาตุอย่างกลางมีล้านจักรวาล )

       ทวิสหัสสีมัชฌิมิกาโลกธาตุมีขนาดเท่าใด โลกธาตุขนาดเท่านั้น คำนวณทวีขึ้นโดยส่วนพัน นั้นเรียกว่า ติสหัสสีมหาสหัสสีโลกธาตุ ( โลกธาตุอย่างใหญ่ประมาณแสนโกฏิจักรวาล )

       อานนท์!  ตถาคต เมื่อมีความจำนง ก็ย่อมพูดให้ ติสหัสสีมหาสหัสสีโลกธาตุ ได้ยินเสียงทั่วกันได้ หรือว่าจำนงให้ได้ยินเพียงเท่าใดก็ได้

       ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า !  เป็นไปได้ด้วยวิธีอย่างใด พระเจ้าข้า!

       อานนท์!  ตถาคตอยู่ที่นี่ จะพึงแผ่รัศมีมีโอภาสสว่างไปทั่ว ติสหัสสีมหาสหัสสีโลกธาตุ เสียก่อน เมื่อสัตว์เหล่านั้นรู้สึกต่อแสงสว่างอันนั้นแล้ว ตถาคตก็จะบันลือเสียง ให้สัตว์เหล่านั้นได้ยิน อย่างนี้แล อานนท์!  ตถาคตจะพูดให้ ติสหัสสีมหาสหัสสีโลกธาตุ ได้ยินเสียงทั่วกันได้ หรือจำนงให้ได้ยินเพียงเท่าใดก็ได้

       เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้แล้ว ท่านพระอานนท์ ได้กราบทูลว่า “เป็นลาภของข้าพระองค์หนอ ข้าพระองค์ได้ดีแล้วหนอ ที่ข้าพระองค์มีพระศาสดาผู้มีฤทธิ์มีอานุภาพมากอย่างนี้”

       ลำดับนั้น ท่านพระอุทายีได้กล่าวกะท่านพระอานนท์ว่า ท่านอานนท์ผู้มีอายุ!  ในข้อนี้ท่านจะได้ประโยชน์อะไร ถ้าศาสดาของท่านมีฤทธิ์มากอย่างนี้ มีอานุภาพมากอย่างนี้

       เมื่อท่านพระอุทายีกล่าวอย่างนี้ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกะท่านพระอุทายีว่า

       อุทายี!  เธออย่าได้กล่าวอย่างนี้ ถ้าอานนท์ยังไม่หมดราคะเช่นนี้ พึงทำกาละไป เธอพึงเป็นเจ้าแห่งเทวดาในหมู่เทวดา 7 ครั้ง พึงเป็นพระเจ้าจักพรรดิในชมพูทวีปนี้แหละ 7 ครั้ง เพราะจิตที่เลื่อมใสนั้น

       อุทายี!  ก็แต่ว่าอานนท์จักปรินิพพานในอัตภาพนี้เอง 

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ภพภูมิ  /  หัวข้อใหญ่ : ภาคผนวก  /  หัวข้อย่อย : อานิสงส์ของผู้มีจิตเลื่อมใสในตถาคต  /  หัวข้อเลขที่ : 146  /  -บาลี ติก. อํ. 20/292/520.  /  หน้าที่ : 501 , 502 , 503  

- END -