Thursday, April 8, 2021

กายนี้ เป็น “กรรมเก่า”

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง กายนี้ เป็น “กรรมเก่า”  

      ภิกษุทั้งหลาย!  กายนี้ ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย และทั้งไม่ใช่ของบุคคลเหล่าอื่น

       ภิกษุทั้งหลาย!  กรรมเก่า ( กาย ) นี้ อันเธอทั้งหลาย พึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้น ( อภิสงฺขต ) เป็นสิ่งที่ปัจจัยทำให้เกิดความรู้สึกขึ้น ( อภิสญฺเจตยิต ) เป็นสิ่งที่มีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้ ( เวทนีย )

       ภิกษุทั้งหลาย!  ในกรณีของกายนั้น อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว ย่อมทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่ง ปฏิจจสมุปบาท นั่นเทียว ดังนี้ว่า

       “ด้วยอาการอย่างนี้ เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี

       เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น 

       เพราะสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้จึงไม่มี

       เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป 

       ข้อนี้ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ

       เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขารทั้งหลาย

       เพราะมีสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ

       เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป

       เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ 

       เพราะมีสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ

       เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา

       เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา

       เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน

       เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ

       เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ

       เพราะมีชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาส ทั้งหลาย จึงเกิดขึ้นครบถ้วน

       ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมี ด้วยอาการอย่างนี้

       เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่ง อวิชชา นั้น นั่นเทียว จึงมีความดับแห่งสังขาร

       เพราะมีความดับแห่งสังขาร จึงมีความดับแห่งวิญญาณ ... ฯลฯ ... ฯลฯ ... ฯลฯ ...

       เพราะมีความดับแห่งชาติ นั่นแล ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย จึงดับสิ้น

       ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมี ด้วยอาการอย่างนี้” ดังนี้ แล 

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง แก้กรรม  /  หัวข้อใหญ่ : ประเภทของกรรม  /  หัวข้อย่อย : กายนี้ เป็น “กรรมเก่า”  /  หัวข้อเลขที่ : 7  /  -บาลี นิทาน. สํ. 16/77/143.  /  หน้าที่ : 24 , 25 

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ปฐมธรรม  /  หัวข้อใหญ่ : “กรรม” และผลของการกระทำ  /  หัวข้อย่อย : กายนี้ เป็น “กรรมเก่า”  /  หัวข้อเลขที่ : 43  /  -บาลี นิทาน. สํ. 16/77/143.  /  หน้าที่ : 116 , 117 

- END -