Sunday, April 11, 2021

สิ่งที่ทุกคนปรารถนาจะได้

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง สิ่งที่ทุกคนปรารถนาจะได้ 

       คหบดี!  ธรรม 4 ประการนี้ น่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ หาได้ยากในโลก ธรรม 4 ประการ เป็นอย่างไรเล่า ? คือ

       ขอโภคทรัพย์จงเกิดขึ้นแก่เราโดยทางธรรม

       นี้เป็นธรรม ประการที่ 1 อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ หาได้ยากในโลก

       เราได้โภคทรัพย์ทั้งหลายโดยทางธรรมแล้ว ขอยศจงเฟื่องฟูแก่เราพร้อมด้วยญาติและมิตรสหาย

       นี้เป็นธรรม ประการที่ 2 อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ หาได้ยากในโลก

       เราได้โภคทรัพย์ทั้งหลายโดยทางธรรมแล้ว ได้ยศพร้อมด้วยญาติและมิตรสหายแล้ว ขอเราจงเป็นอยู่นาน จงรักษาอายุให้ยั่งยืน

       นี้เป็นธรรม ประการที่ 3 อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ หาได้ยากในโลก

       เราได้โภคทรัพย์ทั้งหลายโดยทางธรรมแล้ว ได้ยศพร้อมด้วยญาติและมิตรสหายแล้ว เป็นอยู่นานรักษาอายุให้ยั่งยืนแล้ว เมื่อตายแล้ว ขอเราจงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์

       นี้เป็นธรรม ประการที่ 4 อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ หาได้ยากในโลก 

       คหบดี!  ธรรม 4 ประการนี้แล น่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ หาได้ยากในโลก 

       คหบดี!  ธรรม 4 ประการนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้ธรรม 4 ประการ อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ หาได้ยากในโลก ธรรม 4 ประการ เป็นอย่างไรเล่า ? คือ 

       ( 1 ) สัทธาสัมปทา ( ความถึงพร้อมด้วยศรัทธา ) 

       ( 2 ) สีลสัมปทา ( ความถึงพร้อมด้วยศีล ) 

       ( 3 ) จาคสัมปทา ( ความถึงพร้อมด้วยการบริจาค )

       ( 4 ) ปัญญาสัมปทา ( ความถึงพร้อมด้วยปัญญา )

       คหบดี!  ก็ สัทธาสัมปทา เป็นอย่างไรเล่า ?

       อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ย่อมเป็นผู้มีศรัทธา เชื่อปัญญาตรัสรู้ของตถาคตว่า “เพราะเหตุอย่างนี้ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์”

       คหบดี!  นี้เรียกว่า สัทธาสัมปทา

       คหบดี!  ก็ สีลสัมปทา เป็นอย่างไรเล่า ?

       อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้เว้นขาดจาก ปาณาติบาต เป็นผู้เว้นขาดจาก อทินนาทาน เป็นผู้เว้นขาดจาก กาเมสุมิจฉาจาร เป็นผู้เว้นขาดจาก มุสาวาท เป็นผู้เว้นขาดจาก การดื่มน้ำเมา คือ สุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท

       นี้เรียกว่า สีลสัมปทา

       คหบดี!  ก็ จาคสัมปทา เป็นอย่างไรเล่า ?

       อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ มีใจปราศจากมลทิน คือ ความตระหนี่ มีการบริจาคอันปล่อยอยู่เป็นประจำ มีฝ่ามืออันชุ่ม ยินดีในการสละ เป็นผู้ควรแก่การขอ ยินดีในการให้และการแบ่งปัน

       นี้เรียกว่า จาคสัมปทา

       คหบดี!  ก็ ปัญญาสัมปทา เป็นอย่างไรเล่า ?

       บุคคลมีใจอันความโลภอย่างแรงกล้า คือ อภิชฌาครอบงำแล้ว ย่อมทำกิจที่ไม่ควรทำ ละเลยกิจที่ควรทำ เมื่อทำกิจที่ไม่ควรทำ และละเลยกิจที่ควรทำเสีย ย่อมเสื่อมจากยศและความสุข

       บุคคลมีใจอันพยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ อัน วิจิกิจฉา ครอบงำ แล้ว ย่อมทำกิจที่ไม่ควรทำ ละเลยกิจที่ควรทำ เมื่อทำกิจที่ไม่ควรทำ และละเลยกิจที่ควรทำเสีย ย่อมเสื่อมจากยศและความสุข 

       คหบดี!  อริยสาวกนั้นแลรู้ว่า อภิชฌาวิสมโลภะ ( ความโลภอย่างแรงกล้า ) เป็นอุปกิเลส ( โทษเครื่องเศร้าหมอง ) แห่งจิต ย่อมละ อภิชฌาวิสมโลภะ อันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตเสียได้

       รู้ว่า พยาบาท ( คิดร้าย ) ถีนมิทธะ ( ความหดหู่ซึมเซา ) อุทธัจจกุกกุจจะ ( ความฟุ้งซ่านรำคาญ ) วิจิกิจฉา ( ความลังเลสงสัย ) เป็นอุปกิเลสแห่งจิต ย่อมละเสียซึ่งสิ่งที่เป็นอุปกิเลสแห่งจิตเหล่านั้น 

       คหบดี!  เมื่อใดอริยสาวกรู้ว่า อภิชฌาวิสมโลภะ เป็นอุปกิเลสแห่งจิตดังนี้แล้ว เมื่อนั้นย่อมละเสียได้

       เมื่อใดอริยสาวกรู้ว่าพยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ วิจิกิจฉา เป็นอุปกิเลสแห่งจิตดังนี้แล้ว เมื่อนั้นย่อมละสิ่งเหล่านั้นเสียได้

       อริยสาวกนี้เราเรียกว่า เป็นผู้มีปัญญามาก มีปัญญาหนาแน่น เป็นผู้เห็นทาง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญา

       นี้เรียกว่า ปัญญาสัมปทา

       คหบดี!  ธรรม 4 ประการเหล่านี้แล ย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้ธรรม 4 ประการ อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ หาได้ยากในโลก 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

      “กามทั้งหลาย

       ให้เกิดความยินดีน้อย

       มีทุกข์มาก มีความคับแค้นมาก

       โทษในเพราะกามนั้น มีเป็นอย่างยิ่ง” 


-บาลี มู. ม. 12/180/211.     


* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ฆราวาสชั้นเลิศ  /  หัวข้อใหญ่ : ฆราวาสชั้นเลิศ  /  หัวข้อย่อย : สิ่งที่ทุกคนปรารถนาจะได้  /  หัวข้อเลขที่ : 5  /  -บาลี จตุกฺก. อํ. 21/85/61.  /  หน้าที่ : 23 , 24 , 25 , 26
 , 27 , 28

- END -