Sunday, April 11, 2021

ความอยากเป็นเหตุแห่งความทุกข์

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ความอยากเป็นเหตุแห่งความทุกข์

       ภิกษุทั้งหลาย!  เราจักแสดงธรรม ( สิ่ง ) ที่มีตัณหาเป็นมูล 9 อย่าง 9 อย่าง อย่างไรเล่า ? 9 อย่าง คือ 

       เพราะอาศัย ตัณหา จึงมี การแสวงหา ( ปริเยสนา ) 

       เพราะอาศัย การแสวงหา จึงมี การได้ ( ลาโภ )

       เพราะอาศัย การได้ จึงมี ความปลงใจรัก ( วินิจฺฉโย ) 

       เพราะอาศัย ความปลงใจรัก จึงมี ความกำหนัดด้วยความพอใจ ( ฉนฺทราโค )

       เพราะอาศัย ความกำหนัดด้วยความพอใจ จึงมี ความสยบมัวเมา ( อชฺโฌสานํ )

       เพราะอาศัย ความสยบมัวเมา จึงมี ความจับอกจับใจ ( ปริคฺคโห ) 

       เพราะอาศัย ความจับอกจับใจ จึงมี ความตระหนี่ ( มจฺฉริยํ ) 

       เพราะอาศัย ความตระหนี่ จึงมี การหวงกั้น ( อารกฺโข )

       เพราะอาศัย การหวงกั้น จึงมี เรื่องราวอันเกิดจากการหวงกั้น ( อารกฺขาธิกรณํ ) กล่าวคือ การใช้อาวุธไม่มีคม การใช้อาวุธมีคม การทะเลาะ การแก่งแย่ง การวิวาท การกล่าวคำหยาบว่า “มึง!  มึง!” การพูดคำส่อเสียด และ การพูดเท็จทั้งหลาย

       ธรรมอันเป็นบาปอกุศลเป็นอเนกย่อมเกิดขึ้นพร้อม

       ภิกษุทั้งหลาย!  เหล่านี้แล ชื่อว่า ธรรมที่มีตัณหาเป็นมูล 9 อย่าง

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ฆราวาสชั้นเลิศ  /  หัวข้อใหญ่ : ฆราวาสชั้นเลิศ  /  หัวข้อย่อย : ความอยากเป็นเหตุแห่งความทุกข์  /  หัวข้อเลขที่ : 6  /  -บาลี นวก. อํ. 23/413/227. , ( -บาลี มหา. ที. 10/69/59).  /  หน้าที่ : 29 , 30 

- END -