Sunday, April 11, 2021

เหตุเจริญและเหตุเสื่อม แห่งทรัพย์ 4 ประการ

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง เหตุเจริญและเหตุเสื่อม แห่งทรัพย์ 4 ประการ 


เหตุเสื่อมแห่งทรัพย์ 4 ประการ


       
พ๎ยัคฆปัชชะ !  ปากทางแห่งความเสื่อม 4 ประการ ของโภคทรัพย์ที่เกิดขึ้นพร้อมแล้วอย่างนี้มีอยู่ คือ 

       ( 1 ) ความเป็นนักเลงหญิง

       ( 2 ) นักเลงสุรา

       ( 3 ) นักเลงการพนัน 

       ( 4 ) มีมิตรสหายเพื่อนฝูงเลวทราม 

       พ๎ยัคฆปัชชะ!  เปรียบเหมือนทางน้ำเข้า 4 ทาง ทางน้ำออก 4 ทางของบึงใหญ่มีอยู่

       บุรุษปิดทางน้ำเข้าเหล่านั้นเสีย และเปิดทางน้ำออกเหล่านั้นด้วย

       ทั้งฝนก็ไม่ตกลงมาตามที่ควร

       พ๎ยัคฆปัชชะ!  เมื่อเป็นอย่างนั้น ความเหือดแห้งเท่านั้นที่หวังได้สำหรับบึงใหญ่นั้น ความเต็มเปี่ยมไม่มีทางที่จะหวังได้ นี้ฉันใด 

       พ๎ยัคฆปัชชะ !  ผลที่จะเกิดขึ้นก็ฉันนั้น สำหรับโภคทรัพย์ที่เกิดขึ้นพร้อมแล้วอย่างนี้ ที่มีปากทางแห่งความเสื่อม 4 ประการ คือ ความเป็นนักเลงหญิง เป็นนักเลงสุรา เป็นนักเลงการพนัน และมีมิตรสหายเพื่อนฝูงเลวทราม


เหตุเจริญแห่งทรัพย์ 4 ประการ

       พ๎ยัคฆปัชชะ !  ปากทางแห่งความเจริญ 4 ประการ ของโภคทรัพย์ที่เกิดขึ้นพร้อมแล้วอย่างนี้มีอยู่ คือ

       ( 1 ) ความไม่เป็นนักเลงหญิง

       ( 2 ) ไม่เป็นนักเลงสุรา

       ( 3 ) ไม่เป็นนักเลงการพนัน 

       ( 4 ) มีมิตรสหายเพื่อนฝูงที่ดีงาม

       พ๎ยัคฆปัชชะ!  เปรียบเหมือนทางน้ำเข้า 4 ทาง ทางน้ำออก 4 ทางของบึงใหญ่

       บุรุษเปิดทางนํ้าเข้าเหล่านั้นด้วย และปิดทางน้ำออกเหล่านั้นเสีย

       ทั้งฝนก็ตกลงมาตามที่ควรด้วย

       พ๎ยัคฆปัชชะ!  เมื่อเป็นอย่างนั้น ความเต็มเปี่ยมเท่านั้นที่หวังได้สำหรับบึงใหญ่นั้น ความเหือดแห้งเป็นอันไม่ต้องหวัง นี้ฉันใด

       พ๎ยัคฆปัชชะ!  ผลที่จะเกิดขึ้นก็ฉันนั้น สำหรับโภคะที่เกิดขึ้นพร้อมแล้วอย่างนี้ ที่มีปากทางแห่งความเจริญ 4 ประการ คือ ความไม่เป็นนักเลงหญิง ไม่เป็นนักเลงสุรา ไม่เป็นนักเลงการพนัน และมีมิตรสหายเพื่อนฝูงที่ดีงาม

       พ๎ยัคฆปัชชะ!  ธรรมทั้ง 4 ประการ เหล่านี้แล เป็นธรรมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขของกุลบุตร ในทิฏฐธรรม ( ในปัจจุบัน ) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

      ธรรม 4 ประการนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขในสัมปรายะแกกุลบุตร ธรรม 4 ประการเป็นไฉน คือ 

       สัทธาสัมปทา 1

       สีลสัมปทา 1

       จาคสัมปทา 1
 
       ปัญญาสัมปทา 1

-บาลี อฏฐก. อํ. 23/289-293/144.

  * * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ฆราวาสชั้นเลิศ  /  หัวข้อใหญ่ : ฆราวาสชั้นเลิศ  /  หัวข้อย่อย : เหตุเจริญและเหตุเสื่อม แห่งทรัพย์ 4 ประการ  /  หัวข้อเลขที่ : 9  /  -บาลี อฏฺฐก. อํ. 23/291-293/144.  /  หน้าที่ : 45 , 46 , 47 , 48 , 49

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ปฐมธรรม  /  หัวข้อใหญ่ : ธรรมะกับชีวิต  /  หัวข้อย่อย : เหตุเสื่อมและเหตุเจริญแห่งทรัพย์  /  หัวข้อเลขที่ : 11  /  -บาลี อฏฺฐก. อํ. 23/291-293/144.  /  หน้าที่ : 37 , 38 , 39

- END -