Sunday, April 11, 2021

ฆราวาสชั้นเลิศ

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ฆราวาสชั้นเลิศ 

       คหบดี!  ในบรรดา กามโภคี ( ฆราวาส ) เหล่านั้น กามโภคี ผู้ใด แสวงหาโภคทรัพย์โดยธรรม โดยไม่เครียดครัดด้วย ( เกินไปจนทรมานตน )

       ครั้นแสวงหาโภคทรัพย์โดยธรรม โดยไม่เครียดครัดแล้ว ทำตนให้เป็นสุข ให้อิ่มหนำด้วย แบ่งปันโภคทรัพย์บำเพ็ญบุญด้วย ไม่กำหนัด ไม่มัวเมา ไม่ลุ่มหลง มีปกติเห็นโทษ มีปัญญา เป็นเครื่องสลัดออก บริโภคโภคทรัพย์เหล่านั้นอยู่ด้วย 

       คหบดี!  กามโภคี ผู้นี้ ควรสรรเสริญโดยฐานะทั้ง 4 คือ 

       ควรสรรเสริญโดยฐานะที่ 1  ในข้อที่เขา แสวงหาโภคทรัพย์โดยธรรม โดยไม่เครียดครัด

       ควรสรรเสริญโดยฐานะที่ 2 ในข้อที่เขา ทำตนให้เป็นสุข ให้อิ่มหนำ

       ควรสรรเสริญโดยฐานะที่ 3 ในข้อที่เขา แบ่งปันโภคทรัพย์ บำเพ็ญบุญ

       ควรสรรเสริญโดยฐานะที่ 4 ในข้อที่เขา ไม่กำหนัดไม่มัวเมา ไม่ลุ่มหลง มีปกติเห็นโทษ มีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคโภคทรัพย์เหล่านั้น

       คหบดี!  กามโภคี ผู้นี้ ควรสรรเสริญโดยฐานะทั้ง 4 เหล่านี้ 

       คหบดี!  กามโภคี จำพวกนี้ เป็น กามโภคี ชั้นเลิศ ชั้นประเสริฐ ชั้นหัวหน้า ชั้นสูงสุด ชั้นบวรกว่า กามโภคี ทั้งหลาย

       เปรียบเสมือนนมสดเกิดจากแม่โค

       นมส้มเกิดจากนมสด

       เนยข้นเกิดจากนมส้ม

       เนยใสเกิดจากเนยข้น

       หัวเนยใสเกิดจากเนยใส

       หัวเนยใสปรากฏว่าเลิศกว่าบรรดารสอันเกิดจากโคทั้งหลาย เหล่านั้น

       ข้อนี้ฉันใด กามโภคี จำพวกนี้ ก็ปรากฏว่าเลิศกว่าบรรดา กามโภคี ทั้งหลายเหล่านั้น ฉันนั้น แล

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ฆราวาสชั้นเลิศ  /  หัวข้อใหญ่ : ฆราวาสชั้นเลิศ  /  หัวข้อย่อย : ฆราวาสชั้นเลิศ  /  หัวข้อเลขที่ : 11  /  -บาลี ทสก. อํ. 24/194/91.  /  หน้าที่ : 54 , 55 

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ปฐมธรรม  /  หัวข้อใหญ่ : ธรรมะกับชีวิต  /  หัวข้อย่อย : ลักษณะของ “ฆราวาสชั้นเลิศ”  /  หัวข้อเลขที่ : 8  /  -บาลี ทสก. อํ. 24/194/91.  /  หน้าที่ : 27 , 28 

- END -